Inloggen


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: ( zorgaanvrager)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan zorgverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van administratieve diensten of de organisatie van de zorgwerkzaamheden, en/of degene(n) die ten behoeve van de opdrachtgever deze opdracht heeft verstrekt.
Zorgverlener:
De niet in dienstverband optredende zelfstandige zorgverlener die concreet bij de zorgvrager haar/zijn thuiszorgdiensten aanbied. Deze zelfstandige zorgverlener is niet verzekerd volgens de wettelijke werknemersverzekeringen, dient zelf zorg te dragen voor adequate vervangende verzekeringen en aangifte voor de belasting te doen.
Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht gegeven of in verband met de opdracht staan.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen opdrachtgever en zorgverlener tot het verrichten van administratieve en organisatorische werkzaamheden door zorgverlener ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door zorgverlener binnen het kader van haar werkzaamheden worden aangegaan.
2. Afwijkende eigen voorwaarden/bedingen zijn alleen geldig indien en voor zover zij schriftelijk door zorgverlener zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van zorgverlener zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
Zorgverlener bepaalt zelfstandig de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Vanuit de gemaakte afspraken.

Artikel 5 Opzegging van de overeenkomst
1. Opzegging door opdrachtgever of zorgverlener kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden.
2. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal 5 dagen van tevoren plaats te vinden, tenzij er sprake is van overlijden, opname in een ziekenhuis, verpleegtehuis of verzorgingstehuis.
3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van of tijdens de zorg zonder dat volgens zorgverlener daarvoor een gegronde reden bestaat, is de opdrachtgever de openstaande uren en de uren van die dag nog verschuldigd.

Artikel 6 Tarieven
1. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding, aan zorgverlener wordt bepaald aan de hand van de tarieflijst van zorgverlener. Deze tarieven zijn onder voorbehoud.
2. De tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 7 Betaling
1. Facturen met betrekking op de geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door zorgverlener aangegeven wijze.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid vernoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft zorgverlener het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die zorgverlener heeft.
3. Alle kosten die ontstaan zijn ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien zorgverlener haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
– gedragingen of nalatigheid van opdrachtgever
– stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming
dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat zorgverlener alsnog in staat is aan haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Zorgverlener heeft het recht in geval een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
3. OuderenAandacht is in geval van een situatie als omschreven in lid 1, niet aansprakelijk voor welke schade van de opdrachtgever dan ook.

Artikel 9 Klachtenprocedure
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk uiterlijk binnen 21 dagen na het ontstaan van de klacht aan zorgvrager kenbaar te worden gemaakt.
2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren binnen acht dagen na declaratiedatum mee te delen aan zorgverlener op straffe van verval van het recht van reclame.
3. Een reclame als bedoeld in het eerste en/of het tweede lid schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade aan de opdrachtgever of aan derden toegebracht door zorgverlener die bij opdrachtgever werkzaam is, is zorgverlener niet aansprakelijk.
2. Voor zover de schade voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst tussen opdrachtgever en zorgverlener is de aansprakelijkheid zorgverlener beperkt tot het bedrag waarvoor zorgverlener zich met betrekking tot de niet of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.
3. zorgverlener is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van zaken van opdrachtgever tenzij deze zaaksbeschadiging is ontstaan door opzet en/of grove schuld van zorgverlener.
4. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener van iedere vordering tot vergoeding van welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van een ongeval of aanrijding met een auto wanneer binnen het kader van de overeenkomst al dan niet op verzoek van opdrachtgever, gebruik is gemaakt van een auto door zorgvrager zelfs indien zorgverlener naar Nederlands burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.

Artikel 11 Ontbinding
De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbonden op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelen stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zorgverlener is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 Verzekeringen
Binnen de overeengekomen vergoeding zal de zorgverlener zelf zorg dragen voor een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 14 Geheimhouding
De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van al wat hem/haar in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, met betrekking tot de zorgvrager en diens huisgenoten, ter kennis komt, behalve als het in het kader van een goede zorgverlening noodzakelijk is om daarvan af te wijken.

Artikel 15 Wijziging leveringsafspraken
Bij essentiële tussentijdse wijziging(en) van onderhavige leveringsafspraken krijgt de zorgvrager daarvan onverwijld een schriftelijke berichtgeving. Indien betreffende wijziging(en) voor de zorgvrager aanleiding zijn om de “Overeenkomst” te ontbinden, dan dient deze dit schriftelijk aan de zorgverlener mee te delen en de voor de “Overeenkomst” geldende opzegtermijn in acht te nemen.